Friday, 22/01/2021 - 20:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Xuân Phương

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2018 – 2019

PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG

 

Số 109a /KH- THXP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Phương, ngày 30 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2018 – 2019

 

 Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên”;

Căn cứ kế hoạch số 609/KH-PGDĐT ngày 17  tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ Cấp Tiểu học, năm học 2018 – 2019;  

 Căn cứ kế hoạch số 86/KH - THXP ngày 21 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kế hoạch số 103/KH - THXP ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 - 2019;

Trường Tiểu học Xuân Phương xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019  như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích hội thi

a) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của nhà trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên.

b) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

c) Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường.

d) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

2. Yêu cầu của Hội thi

a) Hội thi này được tổ chức đối với các giáo viên dạy lớp 1, 2, 3, 4, 5; giáo viên  dạy môn Mỹ thuật, Tin học, Thể dục, Tiếng Anh, Âm nhạc.

b)Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, trung thực, có

tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt,

phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI

1. Đối tượng

Là giáo viên tiểu học đang trực tiếp dạy lớp 1, 2, 3, 4; 5 năm học 2018 - 2019 ; giáo viên dạy môn; Thể dục, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Tiếng Anh (Đối tượng và điều kiện dự thi đáp ứng đầy đủ theo quy định tại khoản 2 điều 7 của thông tư 21/BGD&ĐT, ngày 20/7/2010 của bộ GD&ĐT).

- Các trường hợp sau không dự thi trong Hội thi này :

+ Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017 - 2018.

2. Nội dung thi

1. Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức môn học, cấp học hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên  giảng dạy. Những vấn đề về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; Các nội dung của công tác tập huấn bồi dưỡng hè và các chuyên đề đã thực hiện (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực), thời gian làm bài 90 phút. 

2. Mỗi giáo viên phải dạy thực hành 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi (01 tiết nhiều giờ và 01 tiết ít giờ), trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn (chọn môn) và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm, giáo viên dạy khối nào thì đăng ký dự thi ở khối đó.

- Giáo viên chuyên dạy môn Mĩ Thuật, Thể dục, Tiếng Anh, Âm nhạc, Tin học phải dạy thực hành 2 tiết thuộc 2 khối lớp khác nhau và được tự chọn một 01 tiết ở 01 khối và 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

 Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

III. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO HỘI THI

1. Ban tổ chức

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Thông tư 21/2010/TT- BGD&ĐT, ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT.

1.1. Thành phần: Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên.

1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của các thành viên trong ban tổ chức Hội thi do Trưởng ban phân công.

 2. Ban giám khảo

            Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban Giám khảo Hội thi.

Thành phần; nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Ban Giám khảo thực hiện

 theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo

dục thường xuyên tại Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT.

 IV.   ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

1. Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt các yêu cầu sau:

a) Bài thi kiểm tra năng lực đạt ≥ 8,0 điểm;

b) Để đảm bảo chất lượng của Hội thi, giáo viên dự thi phải thực hành 02 bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng được xếp loại Tốt và có tổng điểm hai bài ≥ 32,0 điểm.( Đánh giá chấm điểm theo 4 lĩnh vực, 19 tiêu chí)

2. Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

a) Bài thi kiểm tra năng lực đạt ≥ 9,0 điểm;

b) 02 bài thi giảng đạt loại giỏi có tổng điểm ≥ 38,0 điểm.

V. KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT, KHIẾU NẠI

1. Khen thưởng

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và giáo viên dạy giỏi xuất sắc được Ban tổ chức hội thi khen thưởng.

2. Kỉ luật

- Cá nhân nào vi phạm những quy định của điều lệ và kế hoạch này sẽ tùy mức độ mà chịu kỉ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền dự thi hoặc hủy kết quả thi.

3. Khiếu nại

- Cá nhân có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi hội thi. Việc khiếu nại phải đúng người, đúng việc, có căn cứ và kịp thời. Ban Tổ chức hội thi chỉ nhận đơn khiếu nại chậm nhất 01 ngày (kể từ khi công bố kết quả). Cá nhân khiếu nại phải chịu trách nhiệm về đơn khiếu nại của mình.

VI. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM THI

1. Thời gian

- 13h 30 phút ngày 10/10/2018: Các tổ nộp sách giáo viên tham dự thi và nộp đăng ký môn tự chọn.  Lập danh sách (theo mẫu đính kèm) gửi  theo địa chỉ

chinhngaxp@gmail.com và nộp một bản cứng theo mẫu.

- Ngày 15/10/2018 GV dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm.

- 14h00 phút ngày 19/10/2018 thi lý thuyết tại văn phòng nhà trường.

- Bắt thăm bài dự thi 14 h 30 phút chiều 22/10/2018.

- Thi thực hành: Chia làm 2 đợt:

   + Đợt 1: Dành cho những GV đang trực tiếp giảng dạy (dự kiến ngày từ ngày 29/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018). Chương trình thi thực hành Tuần 9,10.

   + Đợt 2: Dành cho những GV giáo viên hết thời hạn nghỉ thai sản ( nếu đ/c giáo viên đó có nhu cầu thi) (Tháng 03/2019)

2. Địa điểm thi thực hành: Trường tiểu học Xuân Phương.

- Dự kiến tổng số người tham dự thi: 20 đồng chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ hội thi , lên thời khóa biểu, chuẩn bị phiếu bốc thăm bài dạy, phiếu chấm, các văn bản chỉ đạo hội thi, chuẩn bị kinh phí cho hội thi.

2.Giáo viên dự thi chuẩn bị bài dạy, liên hệ gặp gỡ học sinh, thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu đã phân công.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các tổ triển khai, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề nảy sinh cần phản ánh, báo cáo kịp thời về BGH và bộ phận chuyên môn để kịp thời  giải quyết./.  

  Nơi nhận:

       - Hiệu trưởng ( để báo cáo)

       - Các tổ, khối CM ( t/h)

       - Lưu VT, CM.

 

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

                           Lê Nga

Thủ trưởng đơn vị kí duyệt

 

 

 

 

   Dương Thị Chính

Tác giả: Lê Nga
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 250
Năm 2021 : 250