Wednesday, 03/06/2020 - 13:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Xuân Phương

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH NHẬN THỨC CHẬM NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GDĐT PHÚ BÌNH         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH XUÂN PHƯƠNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Số:        /KH - THXP       Xuân Phương, ngày 28  tháng  9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH NHẬN THỨC CHẬM

NĂM HỌC 2018 - 2019

   Căn cứ vào kế hoạch số 609/KH-PGDĐT ngày 17  tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Bình về thực hiện nhiệm vụ Cấp Tiểu học, năm học 2018 – 2019;  

 Căn cứ kế hoạch số  86/KH - THXP ngày 21 tháng 9 năm 2018  về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương;

Căn cứ kế hoạch số 103/KH - THXP ngày 27 tháng 9 năm 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  năm học 2018 - 2019 của trường Tiểu học Xuân Phương;

          Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và đặc tình hình thực tế của địa phương, của nhà trường;

          Trường Tiểu học Xuân Phương xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh nhận thức chậm của đơn vị trong năm học 2018 - 2019  như sau:

1. Mục tiêu:

+ Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

+ Nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho 100% các em học sinh sau khi học xong chương trình cấp tiểu học đều ít nhất đạt được mức chất lượng tối thiểu của chuẩn kiến thức kỹ năng từng môn học.

+ Chống ngồi nhầm lớp trong học sinh tiểu học.

+ Góp phần tạo cơ sở tiền đề cho việc đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho địa phương, cho đất nước.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thông qua kết quả học tập của học sinh năm trước, kết hợp tình hình thực tế của đơn vị, căn cứ vào năng lực của cán bộ giáo viên để phân công trách nhiệm kèm cặp học sinh cho phù hợp và thuận lợi.

- Căn cứ vào mức độ nhận thức (đặc biệt là những học sinh nhận thức chậm môn Tiếng việt), vào hoàn cảnh và lý do nhận thức chậm của từng đối tượng học sinh, BGH, giáo viên xây dựng kế hoạch - biện pháp phụ đạo sao cho phù hợp, có hiệu quả.

- Trong quá trình chỉ đạo BGH thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đánh giá... công tác phụ đạo đối với từng giáo viên.

- Mỗi giáo viên được nhận trách nhiệm phân công phụ đạo, hàng tuần phải báo cáo kết quả của công tác phụ đạo về BGH.

- Thời gian phụ đạo học sinh nhận thức chậm phải được tiến hành trong suốt năm học và thực hiện ngay từ những ngày đầu tiên của năm, tích hợp trong các tiết học, buổi học.

3. Kế hoạch hoạt động cụ thể

+ Tháng 8/2018:

- Nhận lớp, nắm bắt thông tin, hoàn cảnh HS

+ Tháng 9/2018:

- Nắm bắt tình hình, kết quả học tập của học sinh từ những năm học trước.

- GV tự tiến hành khảo sát chất lượng, sau đó phân loại HS nhận thức chậm theo 2 mức:

          * Không đọc được, không viết được.

          * Đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm. 

- BGH xây dựng kế hoạch để chỉ đạo công tác phụ đạo.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp nào chịu trách nhiệm phụ đạo học sinh nhận thức chậm ở lớp đó. Giáo viên xây dựng kế hoạch và đề ra biện pháp phụ đạo sao cho sát với đối tượng học sinh mình được phân công phụ trách phụ đạo.